Leveringsvoorwaarden

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van drankenwebshop.com (Slijterij Wijnhandel Meijer). Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 • De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van drankenwebshop.com, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
 • Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
 • Drankenwebshop.com verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. 
 • Alle aanbiedingen van drankenwebshop.com zijn vrijblijvend. drankenwebshop.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
 • Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken of flessen retourneren aan drankenwebshop.com en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar drankenwebshop.com via de volgende link: Retourportal Drankenwebshop.com.
 • De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven.
 • De prijzen zijn alleen van toepassing op de artikelen hier op deze site,niet in de winkel.
 •  Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten.
 • Drankenwebshop.com verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is. 
 • De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijden de bestelprocedure op de website.
 • Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.
 • Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.
 • In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is drankenwebshop.com gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.
 • De bestelde goederen worden spoedig verzonden na dat de volledige betaling door drankenwebshop.com ontvangen is.
 • Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door drankenwebshop.com overschreden wordt, zal drankenwebshop.com de afnemer hiervan (via, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met drankenwebshop.com te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan drankenwebshop.com te melden.
 • Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat drankenwebshop.com het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 • Drankenwebshop.com behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
 • Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van drankenwebshop.com, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan drankenwebshop.com zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.
 • Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor drankenwebshop.com . Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door drankenwebshop.com kunnen worden uitgesloten.
 • Drankenwebshop.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 • Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 • Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van drankenwebshop.com.
 • De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. drankenwebshop.com deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van drankenwebshop.com is het Nederlands recht van toepassing.
 • Drankenwebshop.com (Slijterij Wijnhandel Meijer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Alkmaar onder nummer 64220885